800 - 433 - 1334

SKU: 21537811

UPC: 24768252938

Army Badge: Senior Combat Parachute First Award - mirror finish

$10.40

SKU: 21537811

UPC: 24768252938

Army Badge: Senior Combat Parachute First Award - mirror finish

$10.40

Army badge: Regulation size: mirror finish: senior combat parachute 1st award - each.