800 - 433 - 1334

SKU: CAP0041B

UPC: 24867605390

Civil Air Patrol Log Book Holder - black

$9.70

SKU: CAP0041B

UPC: 24867605390

Civil Air Patrol Log Book Holder - black

$9.70

Black log book holder.