800 - 433 - 1334

SKU: 2165700S

UPC: 24768282096

Army Badge: Senior Parachute - regulation size, black metal

$6.75

SKU: 2165700S

UPC: 24768282096

Army Badge: Senior Parachute - regulation size, black metal

$6.75

Army badge: Regulation size: subdued metal finish: senior parachute - each.