800 - 433 - 1334

SKU: CAP0921I

UPC: 24768963698

Civil Air Patrol Spear: Army Style - brass

$50.20

SKU: CAP0921I

UPC: 24768963698

Civil Air Patrol Spear: Army Style - brass

$50.20

7" brass spear Army style 22b for guidon.